https://kancelaria-knera.pl/wp-content/uploads/2021/04/naglowek.jpg

Specjalizacje

Wiedza i wysokie kwalifikacje Zespołu pozwalają na zaoferowanie Klientom pomocy prawnej z obszaru wielu dziedzin prawa. Dokładny zakres i charakterystyka poszczególnych usług z danej dziedziny prawa oraz czynności wykonywanych w ich ramach przedstawiane są Klientom w formie indywidualnej oferty, po bliższym poznaniu ich potrzeb i oczekiwań.

Zakres usług, których się podejmujemy, w wyniku ciągłego podwyższania kwalifikacji zawodowych Zespołu wciąż się poszerza. W chwili obecnej obejmuje on m.in.:

Prawo zobowiązań

przygotowywanie oraz negocjowanie projektów umów, porozumień, listów intencyjnych oraz ocena prawidłowości ich wykonania; wszelka pomoc w rozwiązywaniu sporów wynikających z zawartych umów

Prawo korporacyjne

zakładanie spółek celowych (SPV), obsługa organów spółek, zmiany kapitałowe, obsługa emisji akcji, przekształcenia spółek, M&A, przeprowadzanie due dilligence spółek, prowadzenie postępowań rejestrowych.

Prawo rodzinne

doradztwo w zakresie stosunków majątkowych między małżonkami, stosunków pomiędzy rodzicami, a dziećmi; pomoc w zakresie rozwiązywania sporów na tle rodzinnym

Prawo spadkowe

wszelka pomoc związana z uregulowaniem stosunków majątkowych zmarłego, w tym udział w postępowaniach sądowych o stwierdzenie nabycia i dział spadku

Prawo podatkowe

ocena konsekwencji podatkowych planowanych transakcji i ich optymalizacja, reprezentowanie podatnika w postępowaniach podatkowych.

Fundusze UE

kompleksowe przygotowywanie wniosków dla firm prywatnych i samorządów, doradztwo w pozyskiwaniu i obsłudze funduszy unijnych (pomoc w skutecznym pozyskaniu bezzwrotnych dotacji, pochodzących z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, doradztwo w pozyskiwaniu środków finansowych z programów UE oraz środków krajowych oferowanych przez instytucje państwowe jak i fundusze celowe na realizację projektów, kompleksowa usługa merytoryczna w procesie ubiegania się o dofinansowanie z UE.

Prawo autorskie

w tym sporządzanie i negocjowanie umów dotyczących utworów i praw twórców oraz korzystających.

Prawo IT

w tym prowadzenie pełnej obsługi prawnej projektów informatycznych, sporządzanie projektów umów licencyjnych, umów wdrożeniowych, umów na serwis systemów IT, umów sprzętowych.

Prawo reklamowe

w tym doradztwo w zakresie prawnych i prawnopodatkowych aspektów reklamy i umów sponsoringowych.

Prawo ochrony konkurencji i konsumentów (prawo antymonopolowe)

w tym m.in. przygotowywanie zgłoszeń i prowadzenie postępowań w zakresie zamiaru koncentracji przedsiębiorców.

Prawo pracy

w tym m.in. przygotowywanie kontraktów menadżerskich, umowy opcji, przygotowywanie regulaminów i innych wewnętrznych aktów z zakresu prawa pracy, rozwiązywanie sporów pracowniczych, prowadzenie negocjacji i sporów z organizacjami związkowymi.

Prawo nieruchomości

w tym m.in. sporządzanie audytów stanu prawnego nieruchomości, sporządzenie umów dotyczących nieruchomości, prowadzenie transakcji nieruchomościowych i infrastrukturalnych, ustanawianie zabezpieczeń na nieruchomościach, reprezentowanie przed organami samorządu terytorialnego, WSA i NSA.

Prawo finansowe

w tym m.in. pomoc w negocjacjach umów kredytowych i innych umów z bankami, pomoc prawna w realizacji umów z bankami i w ustanawianiu zabezpieczeń, sporządzenie dokumentacji programów emisji obligacji, programów emisji warrantów subskrypcyjnych, przygotowywanie prospektów emisyjnych akcji, obsługa obrotu wierzytelnościami i papierami wartościowymi.

Prawo budowlane

w tym m.in. sporządzenie dokumentacji prawnej procesu budowlanego, uzyskiwanie pozwoleń na budowę i innych decyzji administracyjnych, sporządzenie umów budowlanych, pomoc prawna w tworzeniu konsorcjów wykonawców.

Prawo upadłościowe i naprawcze

w tym m.in. pomoc w zaspokajaniu wierzytelności w postępowaniu upadłościowym i naprawczym, reprezentowanie wierzycieli, pomoc prawna w przedstawianiu propozycji i realizacji układu.

Prawo zamówień publicznych

w tym m.in. prowadzenie procedur przetargowych i sporządzanie niezbędnej dokumentacji po stronie zamawiających, sporządzanie środków odwoławczych i doradztwo oferentom.

Prawo administracyjne

w tym pomoc prawna w uzyskiwaniu decyzji administracyjnych, sporządzenie odwołań i zażaleń, reprezentowanie strony w postępowaniach administracyjnych wszystkich instancji.

Prawo ubezpieczeń

w tym dochodzenie roszczeń ubezpieczeniowych każdego rodzaju od zakładów ubezpieczeń, ale także reprezentowanie zakładów ubezpieczeń w sporach z poszkodowanymi.

Prawo farmaceutyczne i medyczne

w tym kompleksowa pomoc prawna przy prowadzeniu aptek i przychodni, utrzymywanie kontaktu z Narodowym Funduszem Zdrowia, tworzenie i analiza umów, rozwiązywanie sporów pracowniczych, pomoc prawna dla samorządów zawodowych

Zastępstwo procesowe

zastępstwo procesowe we wszystkich instancjach, na terytorium całego kraju.

Mediacje

przeprowadzanie pozasądowych negocjacji celem ugodowego zakończenia sporu.

Prawo prasowe

analiza stanów faktycznych związanych z publikowaniem treści w prasie i Internecie i doradztwo w zakresie postępowania w przygotowaniu sprostowań, reprezentowanie firm i członków ich organów w sporach z dziennikarzami i redakcjami.

Windykacja należności i postępowanie egzekucyjne

wystosowywanie wezwań do zapłaty, bezpośredni kontakt z dłużnikiem, przeprowadzanie postępowania upominawczego i nakazowego w postępowaniu gospodarczym, wszczynanie i kontrolowanie postępowania egzekucyjnego, prowadzenie windykacji należności i postępowań egzekucyjnych wobec kontrahentów mających siedzibę poza granicami Polski.